Mark Dolgonos 1st Skyler Liverant 3rd Mitchel Bekker 8th Y14 Coach Karyuchenko Missin SYC 2018